GUCCI

企业信息

GUCCI

Guccio Gucci S.p.A.

Guccio Gucci S.p.A.

依据意大利法律建立并合法存续的公司, 注册地址: Via Tornabuoni 73/r, 50123 Florence,Italy

增值税号: 04294710480

税务代码——佛罗伦萨注册企业: 03031300159

R.E.A.FI no. 438090

由开云(荷兰)集团负责指导协调

全额实收股本50,000,000欧元

电子邮件地址: clientservice-europe@it.gucci.com

电话号码: 0039 055 75921

传真号码: 0039 055 -75922305

网站编辑: Guccio Gucci S.p.A.

网站托管服务提供商: Rackspace US, Inc.

GUCCI古驰中国

GUCCI古驰中国

公司地址:上海市南京西路1788号20楼

电子邮件地址:clientservice.cn@gucci.com

电话号码:400.8210.582