GUCCI
GUCCI LINK TO LOVE系列
浪漫人生
Gucci Link to Love系列呈现全新广告大片,由Ezra Petronio和Lana Petrusevych掌镜短片,Liv Liberg拍摄肖像。极简主义的艺廊背景,与各款俐落的几何造型珠宝作品互相映衬。